การเสวนา “วิกฤติและโอกาสควายไทย”

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

การเสวนา “วิกฤติและโอกาสควายไทย”
วันพฤหัสบดี ที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๕5
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันควายไทยมีจานวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีจานวน 1.7 ล้านตัว และในปี พ.ศ. 2554 มีจานวน 1.2 ล้านตัว (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด, 2554) โดยเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้วิถีการเกษตรของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงจากการใช้ควายไทยเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรหรือควายเหล็ก นอกจากนี้ สาเหตุหนึ่งคือคนไทยบริโภคเนื้อควายกันมาก โดยเฉพาะคนไทยในภาคเหนือและอีสานบางส่วน โดยอาหารที่โปรดปรานของคนไทยบางกลุ่ม คือตัวอ่อนที่อยู่ในท้องแม่ควาย และที่สาคัญการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐอย่างไร้ทิศทาง ทาให้การส่งเสริมการเลี้ยงควายในเชิงอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนต่อเกษตรกร ซึ่งต่างจากสัตว์อื่น ๆ เช่น โค สุกร ไก่ เป็นต้น จากสถิติการนาเข้าและส่งออกควายมีชีวิตของปี 2554 ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม พบว่า มีการนาเข้าควายมีชีวิตจานวน 13,641 ตัว คิดเป็นมูลค่า 56 ล้านบาท และมีการส่งออกควายมีชีวิตจานวน 2,881 ตัว คิดเป็นมูลค่า 23 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ซึ่งทาให้ทราบว่าปัจจุบันประเทศเสียดุลทางการค้าในส่วนของการนาเข้าและการส่งออกควายมีชีวิต โดยมีการนาเข้ามากกว่าการส่งออก ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย เศรษฐกิจของประเทศ และการลดลงของจำนวนควายไทยอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสที่ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาเนินงานมาครบรอบปีที่ 30 เป็นแหล่งสารสนเทศด้านควาย เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและกระจายสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดการเสวนา “วิกฤติและโอกาสควายไทย” เรื่อง ควายไทย... ปัญหาและทางออก และเรื่อง องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จากควาย เพื่อแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์จากควาย เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อความคงอยู่ของควายไทย และการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติควายไทย
๒. เพื่อส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจ
ผู้เข้าร่วมการเสวนา
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒2 มีนาคม ๒๕๕5 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อสรุปทิศทางการแก้ไขวิกฤติควายไทย และแนวทางการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจ
2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้าร่วมเสวนา และเครือข่ายสารสนเทศทางควายของประเทศ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Livestock ครับ หลากหลาย วัวควายม้าแพะแกะ อิ อิ
Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ที่มาแหล่งข้อมูล

ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 96,921