การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตไซเลจคุณภาพสูง

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 47 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน ร่วมกับ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม
เรื่อง เทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตไซเลจคุณภาพสูง
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเกษตรลพบุรี ไม่เสียค่าอบรม

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 47 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม การผลิตไซเลจ ฯ
1. ร.อ.ชัยณรงค์ พงษ์พิมาย โทร.081-064-3082
2. คุณชูชัย ถนัดพจนามาตย์
3. คุณ tanapon
4. คุณพงศธร ปิ่นกุมภีร์
5. คุณปราโมทย์ คีรีรัตน์
6.คุณพรพิพัฒน์ ศรีรัตโนภาส
7.พันตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมสุวรรณธาดา
8.คุณรณชัย บุญรอด
9.คุณสัญญา สถิรพงษสกุล
10.คุณจตุพรพิฐ รัตรสาร
11.คุณอรุณี ครุฑศรี
12.นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเขตจังหวัดน่าน
13.นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเขตจังหวัดน่าน

Counter

  • Visitor Count: 140,887