คู่มือการออกแบบระบบน้ำ

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เอาเนื้อหามาฝากครับ แต่ต้องช้านิดนะครับ เพราะจะพิมพ์ใส่เข้าไป เพื่อป้องกันการหายของข้อมูลครับ
การออกแบบระบบน้ำ
คู่มือนี้มีข้อจำกัดทางการออกแบบไว้เฉพาะไม้ผลในพื้นที่ราม ขนาดไม่เกิน 20 ไร่ เนื่องจากเป็นคู่มือการออกแบบในระดับพื้นฐานเท่านั้น
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จักรกลการเกษตร)
องค์ประกอบของระบบการให้น้ำพืช
1. เครื่องสูบน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำจากแหล่งน้ำและเพิ่มความดันให้กับหัวจ่ายน้ำ
2. เครื่องกรองน้ำ ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและเศษผงต่างๆที่เครื่องสูบเข้ามา ป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันที่หัวจ่ายน้ำ
3. ท่อประธาน คือท่อที่ส่งน้ำออกจากเครื่องสูบน้ำไปยังท่อแยกหรือท่อย่อยที่จ่ายน้ำแก่หัวจ่ายน้ำโดยตรง ส่วนมากนิยมใช้เป็นท่อชนิด PVC
4. ท่อแยก คือท่อซึ่งแยกออกมาจากท่อประธาน และส่งน้ำไปยังท่อย่อย ส่วนมากนิยมใช้เป็นท่อชนิด PVC
5. ท่อย่อย คือ ท่อที่จ่ายน้ำให้กับหัวจ่ายน้ำโดยตรง และยังเป็นที่สำหรับติดตั้งหัวจ่ายน้ำด้วย
6. หัวจ่ายน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับน้ำมาจากท่อย่อย และจ่ายน้ำให้กับต้นพื้ชตามปริมาณที่พืชต้องการ

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

การเตรียมข้อมูลเพื่อออกแบบระบบการให้น้ำพืช
1. ขนาดพื้นที่ของแปลงที่จะให้น้ำ ว่ามีพื้นที่กว้างยาวเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ทราบขนาดแปลงและนำไปใช้ในการแบ่งโซนการให้น้ำ
2. แหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ อยู่ห่างจากแปลงเท่าใด และอยู่ต่ำกว่าแปลงเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกขนาดของเครื่องสูบน้ำและขนาดท่อส่งน้ำ
3. จำนวนต้นพืช ว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อจะได้ทราบว่า ในแปลงที่จะวางระบบการให้น้ำพืช ต้องการใช้ปริมาณน้ำต่อวันเท่าใด
4. ระยะการปลูกพืช ว่าพืชมีระยยการปลูกเท่าใด เช่น 6x6 -6x8 -6x10 เมตร เพื่อจะได้ทราบว่าพืชมีทรงพุ่มเท่าใด
5. แถวของพืช ว่าพืชมีกี่แถว แถวละกี่ต้น เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องใช้ท่อย่อยจำนวนเท่าใด
6. เขียนผังแปลง แสดงขนาดและรูปร่างแปลง ความสูงต่ำของแหล่งน้ำและลักษณะการปลูกพืช เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ

DUNE@DAH FARM
User offline. Last seen 6 years 27 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 93
Points: 0

ขอบคุณข้อมูลครับกำลังจะลงมือทำพอดีเลย

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เดี๋ยวขอเคลียงานก่อนครับ ยุ่งแต่เช้า แล้วมีต่อครับ ประมาณ 10 กว่าหน้าครับ
ขั้นตอนที่ 1 หาความต้องการน้ำที่พืชใช้ ว่าพืชต้องการน้ำเท่าไหร่ต่อต้นต่อวัน จากข้อมูลระยะการปลูกพืช
พื้นที่ทรงพุ่ม ด้วยตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หาความต้องการน้ำของพืช (หน่วยเป็นลิตร / วัน)

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขั้นตอนที่ 2 หาอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำ ว่าต้องใช้หัวจ่ายน้ำชนิดกี่ลิตรต่อชั่วโมง และเวลาในการให้น้ำจากปริมาณความต้องการน้ำของพืช
ตาราง หาอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำที่เหมาะสม (หน่วยเป็นลิตร / ชั่วโมง)

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขั้นตอนที่ 3 หาจำนวนของหัวจ่ายน้ำที่ติดตั้งได้มากที่สุดต่อ 1 โซน
เมื่อใช้เครื่องสูบน้ำ ขนาด 4,000 - 15,000 ลิตรต่อชั่วโมง จากข้อมูล อัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำ
ตารางที่ 2 ด้วยตารางที่ 3

การแบ่งโวนในการให้น้ำพืช แปลงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าเลือกให้น้ำครั้งเดียวเต็มพื้นที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การให้น้ำ เช่น
เครื่องสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ กรองที่มีขนาดใหญ่ และราคาอาจแพงเกินไป การแบ่งแปลงในการให้น้ำแต่ละครั้งให้เล็กลงเป็น
2 - 6 โซน จะช่วยลดขนาดอุปกรณ์การให้น้ำ ทำให้ต้นทุนในการติดตั้งระบบการให้น้ำพืชถูกลง แต่ต้องใช้เวลาการให้น้ำพืช
ในแต่ละวันมากขึ้น การเลือกแบ่งโซนในการให้น้ำพืชควรพิจารณาถึงต้นทุนในการติดตั้งระบบการให้น้ำ เวลาให้น้ำพืชในแต่ละวัน และแรงงานที่จำเปนต้องใช้
ตัวอย่างแสดงถึงผลของการแบ่งโซนที่ต่างกันทำให้ต้องใช้ ขนาดของมอเตอร์ ขนาดท่อประธาน
และระยะเวลาการให้น้ำที่แตกต่างกัน

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขั้นตอนที่ 4 เลือกจำนวนโซน จากจำนวนต้นพืช และอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำ (ตารางที่ 2) ด้วยตารางที่ 4

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขั้นตอนที่ 5 เขียนผังการแบ่งโซนและวางระบบการให้น้ำพืช
1. เขียนผังแปลงแสดงขนาดรูปร่าง แถวการปลูกพืชและแหล่งน้ำ
2. ทำการแบ่งโซนการให้น้ำ จากการเลือกจำนวนโซนในตารางที่ 4 ให้พื้นที่แต่ละโซนมีขนาดใกล้เคียงกัน
3. เลือกแนวทางการวางท่อประธาน ท่อแยก และท่อย่อย โดยให้ใช้ความยาวของท่อแยกและท่อย่อยไม่เกิน 100 เมตร

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

มาต่อกันครับหลังจากหายไปหลายเเดอน Smile Smile

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0


Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0


Counter

  • Visitor Count: 2,049