ฝึกอบรม การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดเชิงพาณิชย์

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

กำหนดการ ฝึกอบรม การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดเชิงพาณิชย์
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านทับคาง จำกัด ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2555

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
• กล่าวต้อนรับ โดย นายอำเภอ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
• กล่าวเปิดโดย นายชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
09.30 - 10.00 น. “แนะนำสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจากฐานชีวภาพ หน้าที่และภารกิจ พร้อม และแนะนำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ” โดย นางสาวศรีสุดา เพ็งสมบัติ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ
10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม (ในห้องฝึกอบรม)
10.00 - 11.00 น. หัวข้อ “สถานการณ์การเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดใน จ.เพชรบุรี”
โดย นายสงกรานต์ คีรีรัตน์ ปศุสัตว์ ประจำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
11.00 - 12.00 น. หัวข้อ “โครงการส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์วงศ์ชะมดขององค์การสวนสัตว์ ฯ ” โดย สัตวแพทย์หญิง ดร. อัมพิกา ทองภักดี องค์การสวนสัตว์ฯ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. หัวข้อ “โรคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์วงศ์ชะมด (ชะมดเช็ด)”
โดย นายสัตวแพทย์ ดร.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือ(ผู้แทน) คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00 - 15.00 น. หัวข้อ “การดูแลสุขภาพสัตว์วงศ์ชะมด(ชะมด และอีเห็น)”
โดย สัตวแพทย์หญิง ดร. อัมพิกา ทองภักดี องค์การสวนสัตว์ฯ
15.00 – 17.00 น. หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์วงศ์ชะมด (ชะมดเช็ด)”
โดย นางสาวจารุณี ไชยยชนะ หัวหน้าส่วนงานวิจัย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ นายธีรพงษ์ ณะกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ

วันที่ 13 กันยายน 2555
08.30 - 09.00 น. รวมตัวผู้เข้าฝึกอบรม ณ ที่ว่าการ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
09.30 น. เดินทางถึง ฟาร์มเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด “สะอาดฟาร์ม” อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(ภาคปฏิบัติ)
09.30 – 11.30 น. “การขยายพันธุ์สัตว์วงศ์ชะมด (ชะมดเช็ด) ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด สะอาดฟาร์ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี”
โดย นางสาวจารุณี ไชยยชนะ หัวหน้าส่วนงานวิจัย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ
นายธีรพงษ์ ณะกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ
นายสะอาด เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด สะอาดฟาร์ม
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างเครื่องดื่ม
11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางถึง ฟาร์มเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด ฟาร์มป้าน้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
(ภาคปฏิบัติ)
13.00 - 15.00 น. “การเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด (ชะมดเช็ด) ณ ฟาร์มเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด ฟาร์มป้าน้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี”
โดย นายธีรพงษ์ ณะกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ฯ
นางสาวพจนีย์ น้อยปิ่น
15.00 - 16.30 น. (ถอม – ตอบ)
16.30 น. ปิดการฝึกอบรม

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ติดต่อประสานงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ คุณ ศรีสุดา เพ็งสมบัติ , คุณธนิฏฐา สุงคาสิทธิ์, โทร 02 1417804 , 02 1417836 โทรสาร 021439205
ปศุสัตว์ ประจำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี คุณสงกรานต์ คีรีรัตน์ 084 1641061

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 73,411