สงสัยครับ

3dd
User offline. Last seen 7 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1111
Points: 0

ตามที่กล่าวข้างต้นครับ สำหรับคนเรียนน้อยอย่างสามเด้ง Big smile คือ สงสัยว่าระหว่าง คำว่า eQ กับ iQ มันแตกต่างกันอย่างไงครับ Big smile Big smile Big smile คือว่าตั้งแต่เรียนมา ป หนึ่ง ถึง ป หก ก็ตก ภาษา ปะกิต ตลอดนะครับ Big smile Big smile Big smile Love

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Big smile Big smile Big smile Big smile Big smile

มุขฮา หรือว่า ไม่รู้จริงๆครับพี่3เด้ง
Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ไอคิว IQ เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก
อีคิว EQ ถึงแม้จะเป็นศักยภาพทางสมองเหมือนกันแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้

ปัจจุบัน การวัดไอคิวมักใช้แบบทดสอบของเวคสเล่อร์ ที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีค.ศ.1930 โดยอาศัย
งานวิจัยของนักวิชาการและนักการทหาร เป็นกลุ่มข้อทดสอบทั้งหมด 11 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ภาษาโต้
ตอบ 6 กลุ่ม ไม่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามเพื่อตรวจวัดความสนใจความรู้รอบตัว
2. ความคิด ความเข้าใจ
3. การคิดคำนวณ
4. ความคิดที่เป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน
5. ความจำระยะสั้น โดยใช้การจำจากตัวเลข
6. ภาษาในส่วนของการใช้คำ
7. การต่อภาพในส่วนที่ขาดหายไป
8. การจับคู่โครงสร้าง โดยดูจากรูปร่างหรือลวดลาย
9. การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
10. การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิ๊กซอร์
11. การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์

การจัดค่าระดับไอคิว
- ฉลาดมาก (very superior) 130 ขึ้นไป
- ฉลาด (superior) 120-129 (5 5 5 ไม่อยากคุยว่านายสูราทาย อยู่ในระดับนี้น่ะ ได้ 125)
- สูงกว่าปกติ (bright normal) 110-119
- ปกติ (normal) 90-109
- ต่ำกว่าปกติ (dull normal) 80-89
- คาบเส้น (borderline) 70-79
- ปัญญาอ่อน (mental retardation) ต่ำกว่า 70

แบบทดสอบ IQ Online http://www.kanid.com/iqtest.php

เนื่องจาก IQ สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงมีผู้ให้ความสำคัญกับ IQ มาโดยตลอด เด็กที่เรียน เก่งจะมีแต่คนชื่นชม พ่อแม่ครูอาจารย์รักใคร่ ต่างจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่เรียนแย่มักไม่ค่อยเป็น
ที่สนใจ หรือถูกดุว่า ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพียงแต่
ไม่มีความถนัดเชิงวิชาการเท่านั้นเอง

มาในช่วงหลังๆ ความเชื่อมั่นใน IQ เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัด และความ
สำคัญของ IQ จนในที่สุดเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาจึงยอมรับกันว่า แท้จริงแล้วในความเป็นจริงชีวิตต้องการทักษะ
และความสามารถในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ที่นอกเหลือไปจากการจำเก่ง การคิดเลขเก่ง หรือการเรียนเก่ง
ซึ่งความสามารถเหล่านั้นอาจจะช่วยให้คน ๆ หนึ่งได้เรียน ได้ทำงานในสถานที่ดี ๆ แต่คงไม่สามารถเป็น
หลักประกันถึงชีวิตที่มีความสุขได้

สำหรับในตอนนี้เราๆ คงได้ยินคำว่า "EQ" กันมากขึ้นแล้วนะ และในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้ว
ว่า EQ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์นั้นมีความสำคัญกว่า IQ เพราะคนที่มี EQ สูง จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
และใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากกว่าคนมี IQ สูงแต่ EQต่ำ

ส่วนการวัด EQ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ไม่มีแบบมาตรฐานที่แน่นอน เป็นเพียงการประเมินเพื่อให้
ผู้วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ ที่ต้องพัฒนาแก้ไข กรมสุขภาพจิตได้พัฒนา
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจากความสามารถด้านหลัก 3 ด้านคือ ดี เก่ง สุข ซึ่งแยก
เป็นด้านย่อยได้ 9 ด้าน

ดี
1. ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
2. เห็นใจผู้อื่น
3. รับผิดชอบ
เก่ง
4. รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
5. การตัดสินใจแก้ปัญหา
6. มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สุข
7. ภูมิใจในตนเอง
8. พอใจในชีวิต
9. มีความสุขสงบ

ไปวัด EQ กับกรมสุขภาพจิตกันเถอะ http://www.watpon.com/test/emotional.htm

E.Q ( Emotional Quotient )คือความฉลาดทางอารมณ์ ก็คือความสามารถในการมีสติ รู้ตัว มีพัฒนาการทางอารณ์ที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ความรู้ตัวคือ การประมาณตัวอย่างถูกต้อง รู้สภาพหรือสภาวะที่แท้จริงของตัวเอง และต้องมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ ต้องรู้จักการยับยั้งชั่งใจ มีความขยันหมั่นเพียร เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว ไม่ล้มเลิกง่าย ๆ คนประสบความสำเร็จ อาจไม่ใช่คนที่ I.Q สูงเสมอไป แต่คนที่ที่มี E.Q สูง เป็นคนที่อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่ใช่คนที่ชอบแข่งขัน ตรงกันข้ามกับเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่มี ทักษะหลายอย่าง คล่องแคล่ว สามารถจัดระบบให้กับชีวิตตัวเองได้ดี พูดง่ายๆแบบคนไทยเราโดยไม่อิงวิชาการคือ การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีโดยการเริ่มสร้าง E.Q ตั้งแต่วันนี้ นั่นเอง

คำว่า IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดจากพันธุกรรมตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม นายวิลเลียม สเตอร์น เป็นคนคิดคำว่า ไอ.คิว. เป็นคนแรก เพื่อบ่งถึงระดับเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล

สรุป

EQ คือความฉลาดทางอารมณ์
iQ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ครับ

EQ เป็นความสมารถ ความฉลาดการควบคุมอารมย์
และการเป็นเหตุเป็นผล (อารมย์นุ่นนวล แบบศิลป์ ปรัชญา)

IQ เป็นความสมารถ ความฉลาดการจดจำนึกคิด คำนวน และ
การรับรู้ แปรผล และทำโจทย์ แก้โจทย์ (อารมย์ร้อนแรงแบบวิทย์ คณิต )

ดีที่สุด ต้องประสานทั้งสอง ร่วมกันครับ เพื่อได้ประโยชน์สุงสุด

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 40 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

แหล่มมากๆครับ

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 8 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Big smile Big smile

มีอีกหลาย Q เลยค่ะ

-MQ (Moral Intelligence Quotient) ความฉลาดรู้และเข้าใจผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม

-AQ (Adversity Quotient /Advancement Quotient) ความฉลาดเข้าใจถึงชีวิตเข้าใจความเปลี่ยนแปลง

-SQ (Spiritual Intelligence Quotient)ความฉลาดในการหาทางออกแก้ปัญหาในชีวิต

-VQ (Values Intelligence Quotient)ความฉลาดเข้าใจคนรอบข้างและสามารถรับมือได้

-OQ (Organizational Intelligence Quotient) ความฉลาดในการบริหารองค์กร

Big smile Big smile Big smile Big smile

ในปัจจุบันนี้นอกจากสอนให้เด็กมี IQ EQ ที่เป็นเลิศแล้ว

ต้องเน้นสอน MQ และ AQ ด้วยค่ะ

Big smile Big smile

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

3dd
User offline. Last seen 7 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1111
Points: 0

BAANSUAN wrote:
Big smile Big smile

มีอีกหลาย Q เลยค่ะ

-MQ (Moral Intelligence Quotient) ความฉลาดรู้และเข้าใจผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม

-AQ (Adversity Quotient /Advancement Quotient) ความฉลาดเข้าใจถึงชีวิตเข้าใจความเปลี่ยนแปลง

-SQ (Spiritual Intelligence Quotient)ความฉลาดในการหาทางออกแก้ปัญหาในชีวิต

-VQ (Values Intelligence Quotient)ความฉลาดเข้าใจคนรอบข้างและสามารถรับมือได้

-OQ (Organizational Intelligence Quotient) ความฉลาดในการบริหารองค์กร

Big smile Big smile Big smile Big smile

ในปัจจุบันนี้นอกจากสอนให้เด็กมี IQ EQ ที่เป็นเลิศแล้ว

ต้องเน้นสอน MQ และ AQ ด้วยค่ะ :

Big smile Big smile


ว้าว Big smile Big smile โอ Love Glasses Smile เรียงคิวและหลายคิวแบบนี้ จะรับไหวหรือครับเจ้ป้าบ้านสวนคนสวย Love Love Love Love Smile Smile Smile

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 40 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

อย่าลัด Q แล้วกัน Big smile Big smile Big smile

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 6 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Big smile แล้วใครจะเป็นคิวแรกอะ Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 8 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Big smile Big smile

ตกลง..หนูกลายเป็น "ตัวตลก" เหรอค่ะ..!!!

Big smile Big smile

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Fs ฟาร์มสวนสั้น
User offline. Last seen 9 years 47 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 25/02/2011
Posts: 107
Points: 0

BAANSUAN wrote:
Big smile Big smile

ตกลง..หนูกลายเป็น "ตัวตลก" เหรอค่ะ..!!!

Big smile Big smile


โถๆ... ใครเค้าจะไม่คิดยังงั้นล่ะ... เจ๊จะอายไปทำไมคนทั้งนั้น Laughing out loud Big smile
IQ วัดระดับความสามารถของสมอง
EQ ปรับแต่งจังหวะเสียง จังหวะชีวิตให้สุนทรียภาพ อิอิ... Big smile Big smile
แต่เอ...แล้วใช้อะไรวัดใจล่ะ..... Party Love
.

summer cottage
User offline. Last seen 9 years 23 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 64
Points: 0

ไม่เข้าใจเลยง่ะ รู้จักแต่ AV เท่าน้านจิงๆ Big smile Big smile

Counter

  • Visitor Count: 4,429