สมาคมส่งเสริมขอความร่วมมือ

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 46 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เรียน ท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่าน
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งโคเข้าร่วมประกวด
ในงานพัทยา 2012 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าของฟาร์ม จากทุกภาค
ของประเทศ

เนื่องจากสมาคมส่งเสริมฯ ทราบข่าวว่าได้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก ในการเคลื่อนย้ายสัตว์
เข้าเขตปลอดโรค ซึ่งสมาคมส่งเสริมฯก็มิได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาเพื่อให้การเคลื่อนย้ายสัตว์
เพื่อประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ติดขัดในการประสานงาน

สมาคมส่งเสริมฯ จึงใครขอให้ท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่านที่ส่งโคเข้าร่วมประกวดในงานพัทยา
ได้ชี้แจงถึงปัญหาของท่านในการขออนุญาตเคลื่อนย้าย โดยสามารถส่งมาได้ที่ E:mail
และ
ซึ่งคณะผู้จัดงานจะนำเอาปัญหาของท่านเจ้าของฟาร์ม เข้าพบเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อให้
การขนย้ายสัตว์เพื่อประกวดไปไปด้วยความคล่องตัว และเรียบร้อย

ขอแสดงความนับถือ
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน

Counter

  • Visitor Count: 137,361