อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "นักสัตวบาลศาสตร์" รุ่นที่ ๘

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร์” ใหม่ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทุกเรื่องที่นักสัตวบาลควรทราบ และได้แบ่งวิชาที่อบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม ๕ หมวดวิชา ดังนี้ Glasses

กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มวิชาบังคับ มี ๒ หมวดวิชา คือ... Smile

๑.๑ หมวดความรู้ทั่วไป เป็นเรื่องเกี่ยวกับ...
๑.๑.๑ สถานการณ์ปศุสัตว์ (เรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน) และการอภิปรายพิเศษ (ถ้ามี)
๑.๑.๒ ธุรกิจ การเงิน และการบริหารกิจปศุสัตว์
๑.๑.๓ กฎระเบียบข้อบังคับ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานฟาร์ม GMP HACCP และ ISO
๑.๑.๔ การค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงทางการค้าและปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

๑.๒ หมวดความรู้พื้นฐาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานที่นักสัตวบาลทุกคนควรทราบและสามารถนำไปใช้กับการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท เช่น สรีรวิทยาประยุกต์ พันธุศาสตร์และการคัดพันธุ์ อาหารสัตว์และการจัดการโรงงานอาหารสัตว์ การสุขาภิบาลฟาร์มและการป้องกันโรค หลักการจัดการสภาวะแวดล้อมและการกำจัดของเสีย หลักการและการจัดการระบบ Evap. การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์ หลักการข้อมูลสารสนเทศน์และการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มวิชาเลือก มี ๓ หมวดวิชา คือ... Laughing out loud

๒.๑ หมวดวิชาสัตว์เคี้ยวเอื้อง
๒.๒ หมวดวิชาสุกร
๒.๓ หมวดวิชาสัตว์ปีก
เป็นหมวดวิชาที่กล่าวถึงเทคนิคและการจัดการผลิตสัตว์ระดับฟาร์มทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและ/หรือด้านปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ - ๓๐ ปี

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

การอบรม Party

๑. ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสมาคมฯ ที่เข้าอบรมครบทุกหมวดวิชา จะได้รับประกาศนียบัตร "นักสัตวบาลศาสตร์"
๒. ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสมาคมฯ ที่เข้าอบรมครบทุกหมวดวิชา จะได้รับหนังสือรับรองการอบรม
๓. ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ต้องรับการอบรมกลุ่มวิชาที่ ๑ ทุกหมวดวิชา และเลือกอบรม กลุ่มวิชาที่ ๒ เพียงบางหมวดวิชา จะได้รับหนังสือรับรองการอบรม
๔. ผู้เข้าอบรมตามข้อ ๑. ที่รับการอบรมกลุ่มวิชาที่ ๑ ทุกหมวดวิชา และเลือกอบรม กลุ่มวิชาที่ ๒ เพียงบางหมวดวิชา ในการอบรมครั้งนี้ จะได้รับหนังสือรับรองการอบรม และท่านจะได้รับประกาศนียบัตร "นักสัตวบาลศาสตร์" เมื่อกลับเข้าอบรมกลุ่มวิชาที่ ๒ จนครบทุกหมวดวิชาแล้ว

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่... Wink
http://www.ahathai.com/images/column_1339558499/ANIMAL%20SCIENCE%20COURSE%20%23%208.pdf

หรือ http://www.ahathai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539321307&Ntype=9

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 2,048