เปิดแล้ว "หลักสูตรการอบรมผสมเทียม" มกราคม 58 นี้

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

สวัสดีครับทุกท่านที่สนใจอบรมการผสมเทียมนะครับ หลังจาการประชุมพูดคุยเรื่องการจัดการฝึกอบรมผสมเที่ยมกันมาระยะหนึ่ง ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนจึงได้ตกลงกันในวันที่ 13 พฤศิกายนนี้ ว่า จะจัดอบรมหลักสูตรการผสมเทียม ให้กับเกษตรกร หรือผู้สนใจ รุ่นแรกนี้จะจัดขึ้นในเดือน มกราคม วันที่ 23-25 มกราคม 2558 นะครับ
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมพาพันธ์-1 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ส่วนในรุ่นต่อๆไป จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 6,000 บาท แต่ในระยะแรกนี้ลดเหลือเพียง 5,000 บาทต่อท่านครับ สถานที่จัดตลาดกลางโคเนื้อกำแพงแสน ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เบอร์โทร 034-9428013 มือถือ 081-9428013
ครับ

Counter

  • Visitor Count: 249,785