แจ้งข่าว..เรื่อง "การกำหนดน้ำหนักตามอายุของโคประกวด"

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจทุกท่าน

จากการประชุมสรุปผล ของการจัดงาน "Pattaya International Livestock Show 2012" ณ ห้องประชุม

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯมีการพิจารณา และเสนอใน

หลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ มีการเสนอให้การประกวดโคของสมาคมฯ จะต้อง "กำหนดน้ำหนักมาตรฐานตามอายุของโค"

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของอเมริกา เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการประกวดโคในเมืองไทยสู่ความเป็นสากล

ที่ประชุมฯพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้มีการใช้ "กำหนดน้ำหนักมาตรฐานตามอายุของโค" ในการจัดการประกวด

และสมาคมฯจะขอความร่วมมือไปยัง คณะผู้จัดการประกวดโคทุกงาน เพื่อให้แบบอย่างและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยจะเริ่มตั้งแต่ฤดูการประกวดที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

สมาคมส่งเสริมฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้กับท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ร.อ.ชัยณรงค์ พงษ์พิมาย

ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมฯ

Counter

  • Visitor Count: 97,224