โคพันธุ์ บลอนดากิแตน มาฝากครับ

wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0

โคลูกผสมบลอนดากีแตนในประเทศไทย
โดย
นายไพโรจน์ ศิริสม
นักวิชาการสัตวบาล 8 ว.
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
อ. เมือง จ. ตาก 63000 โทร 0-5551-1728 โทรสาร 0-5554-0603
โคพันธุ์บลอนดากีแตน (Blonde d’Aquitaine)
โคพันธุ์บลอนดากีแตนได้เริ่มสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2505 ในเขต(region)อากีแตน(Aquitaine)ซึ่งอยู่ทาง
ภาคใต้สุดของฝรั่งเศสติดกับเทือกเขาพีรานีซ์(pyrenees)และชายแดนสเปน โคพันธุ์บลอนดากีแตนเกิดจาก
การผสมพันธุ์ระหว่างโคพันธุ์กาโฮเน่(Garonnaise)ซึ่งเป็นโคใช้งาน กับโคพันธุ์แคกซี่(Quercy) และโคพันธุ์
บลอนด์ เด พีรานีซ์ (Blonde Des Pyrenees) โคพันธุ์นี้จึงมีสีทอง(blonde) ร่างกายส่วนหน้าค่อนข้างใหญ่แบบ
โคใช้งาน วัตถุประสงค์ของโคพันธุ์นี้เพื่อให้มีลำตัวยาว มีมัดกล้ามเนื้อเด่นชัด แม่โคเลี้ยงลูกเก่ง ปัจจุบันมีโค
พันธุ์นี้อยู่ในฝรั่งเศสประมาณ 400,000 ตัว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากีแตน เนื่องจาก ขนาดของลำตัวยาวและลึก
หน้าอกกว้าง สะโพกใหญ่ ขาแข็งแรง มีนิสัยเชื่อง ทนทานต่ออากาศร้อนได้ดีแม้อุณหภูมิจะสูงถึง 40 องศา
เซลเซียส ให้ลูกได้มากถึง 6-8 ตัว บางตัวอายุ 15 ปี ยังให้ผลผลิต อัตราการผสมติดจากการผสมเทียม 61
เปอร์เซ็นต์ มีกระดูกเชิงกรานกว้าง คลอดลูกง่ายประมาณ 98.2 เปอร์เซ็นต์ อัตราการตายต่ำ (UPRA , 1991 )
และมีลักษณะตรงตามโคเนื้อแผนใหม่ โคพันธุ์นี้จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงมากขึ้นในประเทศต่างๆ
โคพันธุ์บลอนดากีแตนเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ เพศผู้มีน้ำหนักแรกเกิดประมาณ 47 กิโลกรัม เมื่ออายุ
120 วันหนัก 175 กิโลกรัม อายุ 210 วันหนัก 280 กิโลกรัม อายุ 365 วันหนัก 472 กิโลกรัม พ่อโคหนัก 1,200
ถึง 1,500 กิโลกรัม แม่โคหนัก 850 ถึง 1,100 กิโลกรัม ความสูงวัดที่หัวไหล่ 145 ถึง 155 เซนติเมตร
โคลูกผสมบลอนดากีแตน-บราห์มัน (Blonde d’Aquitaine-Brahman 50 %)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 เน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพ
โคมีชีวิต ให้มีผลต่อคุณภาพซากที่ดี เพิ่มผลผลิตให้พอต่อความต้องการของประเทศและเพื่อการส่งออก
(ข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ปี 2538 กรมปศุสัตว์) ในปี พ.ศ.2540 กรมปศุสัตว์ได้รับมอบน้ำเชื้อแช่แข็งโค
พันธุ์ บลอนดากีแตน (Blond d, Aquitaine) จากบริษัท Sersia ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 200 โด๊ส และได้
มอบหมายให้กองบำรุงพันธุ์พิจารณาดำเนินการศึกษาวิจัย โดยให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากเป็น
ผู้รับผิดชอบและดำเนินการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบถึงลักษณะต่างๆ ของโคลูกผสมพันธุ์ดังกล่าวกับโค
ลูกผสมพันธุ์อื่น
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแลสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ดำเนินการทดลองที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
ในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโคลูกผสมบลอนดากีแตน-บราห์มัน 50% กับลูกผสมชาร์
โรเล่ส์-บราห์มัน 50% โดยการนำแม่โคพันธุ์บราห์มันจำนวนประมาณ 200 ตัวทำการผสมเทียมกับโค
พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ เพื่อผลิตโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน 50% และทำการผสมพันธุ์กับโคพันธุ์บลอนดากี
แตน เพื่อผลิตโคลูกผสมบลอนดากีแตน-บราห์มัน 50% และเก็บรวบรวมข้อมูลโคลูกผสมทั้งหมดเพื่อศึกษา
ในลักษณะต่างๆ คือน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมปรับที่อายุ 200 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 1 ปี อัตราการ
เจริญเติบโตในระยะกินนม และระยะหลังหย่านม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของโคลูกผสมพันธุ์ดังกล่าวและ
เป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาโคเนื้อของประเทศต่อไป
จากการดำเนินการดังกล่าวมีลูกโคที่เกิดในปี พ.ศ. 2541-2542 แยกเป็นโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์
มัน 50% จำนวน 116 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 58 ตัว เพศเมีย 58 ตัวและโคลูกผสมบลอนดากีแตน-บราห์มัน 50%
จำนวน 40 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 22 ตัว เพศเมีย 18 ตัว โคที่เกิดทั้งหมดเลี้ยงดูในสภาพเดียวกัน คือในฤดูฝน
ปล่อยเลี้ยง ในแปลงหญ้าสดส่วนใหญ่ มีการเสริมอาหารข้นสำเร็จรูปโปรตีน 12 % ในอัตรา 0.5 -1
กิโลกรัม/ตัว/วัน ในฤดูแล้งมีการเสริมหญ้าหมัก และหญ้าแห้ง อาหารสำเร็จรูปโปรตีน 12 % ในอัตรา 1.5 -2
กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนอาหารแร่ธาตุมีให้กินอย่างอิสระตลอดปี ทำการเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆ คือ
น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมที่อายุ 200 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 1 ปี อัตราการเจริญเติบโตในระยะกินนม
(แรกเกิด-หย่านม) อัตราการเจริญเติบโตหลังหย่านม (หย่านม-อายุ 1 ปี) แล้วนำข้อมูลจัดเก็บในโปรแกรม
Herd Magic ตามโครงการ Breed Plan ของกรมปศุสัตว์ ( Herd Magic , 1994 ) แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดลองพบว่าน้ำหนักและอัตราการเจริญเติบโตของโคดังกล่าวไม่แตกต่างกัน โดยโคลูกผสมชาร์โร
เล่ส์-บราห์มัน 50% และลูกผสมบลอนดากีแตน-บราห์มัน 50% มีน้ำหนักแรกเกิดเท่ากับ 30.87±5.75,
30.32±4.19 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านมปรับที่อายุ 200 วันเท่ากับ 214.12±31.57, 212.75±31.17 กิโลกรัม
ตามลำดับ แต่น้ำหนักปรับที่อายุ 400 วันของโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์เพศเมียเท่ากับ 229.80±39.01 กิโลกรัมและ
โคลูกผสมบลอนฯเพศเมียซึ่งหนักเท่ากับ 218.08±28.48 กิโลกรัมตามลำดับ โคเพศผู้ส่วนใหญ่จำหน่ายเมื่อ
หย่านมจึงไม่มีข้อมูลที่ 400 วัน ส่วนการศึกษาน้ำหนักและอัตราการเจริญเติบโตระหว่างเพศผู้กับเพศเมียใน
โคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน 50% และโคลูกผสมบลอนดากีแตน-บราห์มัน 50% พบว่า น้ำหนักแรกเกิด
เท่ากับ 31.12±5.96, 30.62±5.56, 30.95±4.18, 29.55±4.2 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เท่ากับ
213.35±36.09, 214.83±27.10, 219.07±29.69, 205.37±32.07 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม
เท่ากับ 903.57±17.5, 903.70±16.70, 926.32±14.85, 860±15.24 กรัม/วัน และน้ำหนักที่อายุ 400 วันในเพศ
เมีย เท่ากับ 229.80±39.01, 218.08±28.48 กิโลกรัม อัตราการเจริญหลังหย่านมในเพศเมีย(200-400 วัน)
เท่ากับ 227.58±12.78, 223.07±15.89 กรัม/วัน ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับจรรยาและคณะ (2533) รายงานว่า
โคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน 50 % มีน้ำหนักแรกเกิด 29 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักหย่านมของโคทั้งสองพันธุ์
แตกต่างจากที่ Cartwright (1973) รายงานไว้ว่าโคพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน มีน้ำหนักหย่านม
เท่ากับ 199.20 กิโลกรัม ส่วนอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมสูงกว่าที่ จรรยาและคณะ (2530) รายงาน
ว่า โคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน ( 50 : 50 ) มีน้ำหนักหย่านมที่ 205 วันเท่ากับ 190.64 กิโลกรัม มีอัตรา
การเจริญเติบโตจากแรกเกิดถึง 205 วันเท่ากับ 776 กรัม/วัน โดยเลี้ยงปล่อยในแปลงหญ้าสดเสริมอาหาร
ข้นโปรตีน18%
ในการศึกษาด้านการขุน ได้สุ่มโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน 50% และโคลูกผสมบลอนดากีแตน
-บราห์มัน 50% เพศผู้ไม่ตอน อายุประมาณ 1 ปี น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม สุ่มเข้าคอกทดลองแบบขัง
เดี่ยว ขนาด 2X4 เมตร โดยวางแผนการทดลอง 2X2 Factorial in CRD (completely Randomize Design)
โคทั้งหมดให้กินอาหารข้นสำเร็จรูปชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 12 % โดยให้กินอาหารข้น 2 ระดับ คือให้
กิน 1.5 % ของน้ำหนักตัว และให้กินเต็มที่สำหรับอาหารหยาบคือฟางข้าว โคทั้ง 2 สายพันธุ์มีการจัดการให้
อาหาร 2 แบบ ตามกลุ่มทดลอง ดังนี้
ฯ-บราห์มัน
โคลูกผสมบลอนฯ-บราห์มัน 50 % เพศเมีย โคลูกผสมบลอนฯ-บราห์มัน 50 % เพศผู้

wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0


wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0

ผมว่าเข้าท่าดี เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของผู้ที่สนใจครับ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

น้องวิทครับ
ขอเอาข้อมูลไปขึ้นหน้า สายพันธุ์โคนะครับ
Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0

ครับผม ท่านปรมาจารย์

wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0

รูปภาพประกอบการตัดสินใจครับ


wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0

wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0

wutwit
User offline. Last seen 10 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/05/2011
Posts: 53
Points: 0


โกยแนบ วิ่งป่าราบ
User offline. Last seen 7 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/04/2011
Posts: 1035
Points: 0

wutwit wrote:
ในการศึกษาด้านการขุน ได้สุ่มโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์-บราห์มัน 50% และโคลูกผสมบลอนดากีแตน
-บราห์มัน 50% เพศผู้ไม่ตอน อายุประมาณ 1 ปี น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม สุ่มเข้าคอกทดลองแบบขัง
เดี่ยว ขนาด 2X4 เมตร โดยวางแผนการทดลอง 2X2 Factorial in CRD (completely Randomize Design)
โคทั้งหมดให้กินอาหารข้นสำเร็จรูปชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 12 % โดยให้กินอาหารข้น 2 ระดับ คือให้
กิน 1.5 % ของน้ำหนักตัว และให้กินเต็มที่สำหรับอาหารหยาบคือฟางข้าว โคทั้ง 2 สายพันธุ์มีการจัดการให้
อาหาร 2 แบบ ตามกลุ่มทดลอง ดังนี้
ฯ-บราห์มัน
โคลูกผสมบลอนฯ-บราห์มัน 50 % เพศเมีย โคลูกผสมบลอนฯ-บราห์มัน 50 % เพศผู้
.

CRD 2x2 Experimental Design ยังไม่จบ
อยากได้ข้อมูลมาก
รบกวนต่อให้จบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

wutwit wrote:
31.12±5.96, 30.62±5.56, 30.95±4.18, 29.55±4.2 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เท่ากับ
213.35±36.09, 214.83±27.10, 219.07±29.69, 205.37±32.07 กิโลกรัม .

ตัวเลขนี้ พอจะทราบใหมครับว่าเขาใช้ช่วงเชื่อมั่น กี่ % ครับ และเป็นการทดสอบ สมติฐานแบบ 2 way หรือ 1 way ครับ

ต่ออีกนิด ค่า Df ( Degree of Freedom ) เท่าไหร่ครับ ........
..... อ้อ Df ไม่ต้องแล้ว ระบุในบทความอยู่แล้ว ......

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

โกยแนบ วิ่งป่าราบ
User offline. Last seen 7 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/04/2011
Posts: 1035
Points: 0

รบกวนถามอีกนิด

แต่เป็นคำถามที่ค่อนข้าง แรง และตรงต่อความรู้สึกไปนิดนะ

คือขอถามแบบบ้านๆเลยว่า งัวพันธุ์นี้นั้นให้ข้อเด่น ( Advantage ) และข้อด้อย ( Disadvantage ) อย่างไร เมื่อเทียบกับ งัว เล่ ครับ

ในตลาดนัด โค - กระบือ สำหรับลูกผสมยุโรป พ่อค้างัวขุนจะให้ความสำคัญกับ เล่ เป็นอันดับ 1 เพราะเขาบอกว่า งัวพันธุ์นี้ ขุนแล้วไขมันแทรกสูง คนขุนจะขายให้โรงเชือดในราคาที่สูงกว่า งัวสายพันธุ์อื่น .....

..................... งัวพันธุ์นี้ในเมื่อมันโตเท่ากับงัว เล่ แล้วมันมีจุดเด่นอะไรพอที่จะให้ชาวบ้านเลือกผสม แทนงัวเล่ ได้ใหมครับ .....................

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

Counter

  • Visitor Count: 257,872