โครงการฝึกอบรม จัดโดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

การเลี้ยงไส้เดือนดิน นอกจากใช้กำจัดขยะอินทรีย์แล้ว ยังสามารถกำจัดสิ่งที่เหลือจากการเลี้ยงโคได้รวดเร็วมาก คือมูลโค ซึ่งมีปริมาณมากและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคตลอดจนมีน้ำเสียทำให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการกรอกใส่กระสอบขาย แต่เกิดปัญหาจากการเก็บที่ต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากในการขายต่อครั้ง การจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้โดยแปรรูปมูลโคให้อยู่ในรูป “ปุ๋ยมูลไส้เดือน” ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักคือมูลโคที่มีเป็นจำนวนมาก หาได้ง่าย และไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนคือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน และตัวไส้เดือนดิน โดยมูลไส้เดือนดินเป็นปุ๋ยที่ดีมาก เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ปลูกพืช ส่งเสริมการออกดอกออกผลของพืช ส่วนน้ำหมักมูลไส้เดือนดินใช้ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูต้นพืชที่เสื่อมโทรมหรือติดโรค และสามารถปรับสภาพน้ำเน่าเสีย หรือดับกลิ่นเหม็น หากมีการเปลี่ยนขยะอินทรีย์หรือแปรรูปมูลโคให้อยู่ในรูปเป็น “ปุ๋ยมูลไส้เดือน” สำหรับใช้ในการปลูกพืช จะส่งผลให้ ลดค่าใช้จ่ายในการในการกำจัดขยะหรือมูลโคลงจำนวนมาก และได้ปุ๋ยคุณภาพดีไปใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปพร้อมกัน

Counter

  • Visitor Count: 249,150