BEDO ผลักดันให้จัดทำมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

วันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) - BEDO
ได้มีการประชุมพิจารณาจัดทำมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด
เป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมดของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันได้ตลอดจนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด

Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติรับเชิญมาเป็น ประธานคณะทำงาน

ในมุมมองของผู้เขียน คุณหมอปานเทพท่านได้เน้นอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ ต้องการให้มาตรฐานฟาร์มเหล่านี้ได้สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เขียนมีหลายครั้งที่มาตรฐานฟาร์มต่างๆเช่นของโคเนื้อหรือโคนมนั้น เบื้องต้นออกมาแล้วเกษตรกรปฏิบัติจริงได้ยาก

ดังนั้น มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมด ภายใต้การดูแลของคุณหมอปานเทพครั้งนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมสูงสุดในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแต่จะทำให้เราไม่ต้องไปเบียดบังสัตว์หรือผลผลิตของสัตว์วงศ์ชะมดจากป่ามาใช้
แต่ว่าเมื่อนำผลผลิตเหล่านั้นมาต่อยอดแล้ว เรายังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการในไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆในต่างแดนได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

เพราะไม่ว่าจะเป็นไขจากชะมดหรือกาแฟจากอีเห็นก็ล้วนแต่ต้องนำมาบริโภค ถ้ามาตรฐานฟาร์มสามารถต่อยอดไปได้ถึง “มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)”แล้ว ย่อมส่งผลดีกับผู้ประกอบการอย่างแน่นอน

Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

คณะกรรมการชุดนี้จึงมีคุณยุพา เหล่าจินดาพันธ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้ามาร่วมดูแลอยู่ด้วย

และอีกท่านที่เห็นในภาพก็คือคุณสุวิทย์ อโนทัยสินทวี หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์เล็ก กรมปศุสัตว์

Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ในส่วนของข้อมูลการเพาะเลี้ยงก็คงต้องพึ่งจากท่านที่ได้วิจัยเพาะเลี้ยงกันมาก่อน เช่นนางสาวจารุณี ไชยชนะ หัวหน้าส่วนงานวิจัย สวนสัตว์เชียงใหม่ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ส่วนอนุรักษ์และการศึกษาองค์การสวนสัตว์ และ ส.พญ.ดร.อัมพิกา ทองภัคดี ที่ได้เพาะเลี้ยงสัตว์วงศ์ชะมดออกมามากมายแล้ว เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการทำมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง

Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

วันนี้ในช่วงต้นของการประชุมเราเสียเวลาอยู่กับเรื่องพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่นานพอควร โดย ท่านดร.บริพัตร ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหาทางแก้ไข เพราะปัจจุบันปัญหาใหญ่อยู่ที่เราหาพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องกันได้ยากมาก

ดังนั้น การเพาะเลี้ยงชะมดคงจะไม่สามารถสานต่อได้ถ้าผู้ที่อยากประกอบกิจการเพาะเลี้ยงชะมดไม่สามารถหาพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายมาเลี้ยงได้

Puzzled

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

และเช่นเคย โครงการดีๆในการผลักดันสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กลายมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทั้งผลักดันโครงการและทั้งให้ข้อคิดและทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็คือ ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ สพภ. – BEDO

Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆอีก จะทยอยมานำเสนอในเวบเรื่อยๆนะครับ

Laughing out loud

โดยส่วนตัวผู้เขียนแล้ว รู้สึกดีใจที่มีคณะกรรมการที่มีคุณภาพมาช่วยกันสานฝันให้โครงการเหล่านี้เป็นรูปเป็นร่าง
โดยเฉพาะคุณหมอปานเทพ ที่เป็นไอดอลในใจผู้เขียนและเพื่อนๆอีกหลายๆคน
หวังว่าท่านจะช่วยผลักดันให้โครงการที่มีประโยชน์เหล่านี้สำเร็จลุล่วงไปได้ในเร็ววันครับ

Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 73,411